Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Podmienky používania

vydané spoločnosťou Pireus, s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, so sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapísané vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 249184.

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP “) upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri poskytovaní služby Chytrý web poradcu podľa § 1746 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Odchylné dojednania v zmluve majú pred znením týchto VOP prednosť.
 2. Chytrý web poradcu (ďalej len „Služba “):
 1. Poskytovateľom Služby je spoločnosť Pireus, s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, so sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapísané vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 249184. Poskytovateľ je súčasne vlastníkom majetkových autorských práv k dielam, ktoré tvoria Službu.
 2. Užívateľom sa stáva svojprávna fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzavrie zmluvu o poskytovaní Služby.
 3. K uzavretiu zmluvy dôjde :
 1. Registráciou sa rozumie objednávka Služby, ktorú Užívateľ vykonáva vyplnením registračného formulára na www stránkach www.chytry-web-poradcu.sk , potvrdením o tom, že sa zoznámil a súhlasí s VOP a odoslaním registračného formulára. Potvrdenie o zoznámení sa s VOP a súhlas s VOP Užívateľ vyjadruje v registračnom formulári zaškrtnutím políčka “Súhlasím s VOP”.
 2. Užívateľským účtom sa rozumie účet v Službe zriadený pre konkrétneho Užívateľa. Prihlasovacie údaje do Užívateľského účtu si Užívateľ vytvára sám pri Registrácii. Užívateľský účet obsahuje (a) informácie, ktoré poskytol Užívateľovi Poskytovateľ, (b) informácie, ktoré uviedol Užívateľ, (c) osobné údaje Užívateľa, ktoré Užívateľ uviedol a súhlasí s ich spracovaním v Službe, a (d) osobné údaje Klientov, ktoré Užívateľ uviedol a súhlasí s ich spracovaním v Službe.
 3. Autorizáciou sa myslí preukázanie totožnosti Užívateľa, najmä preukázanie sa prihlasovacím menom a heslom k Užívateľskému účtu, a tým aj preukázanie práva pre nakladanie s Užívateľským účtom a konkrétnymi časťami Služby, ktoré sú pod ním vedené.
 4. Doménou sa rozumie doména, ktorej názov si vyberie Užívateľ a ktorej registráciu si zaistí za poplatok u autorizovaného registrátora.
 5. Predmetom licencie je licencia k Službe, obsahu Poskytovateľa, softvéru a iným autorským dielam Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ podľa podmienok týchto VOP udeľuje Užívateľovi.
 6. Licenciou je neprevoditeľná a nevýhradná licencia pre Užívateľa platná vo všetkých krajinách sveta na použitie Predmetu licencie s obmedzeniami uvedenými v čl. V ods. 1 týchto VOP.
 7. Treťou osobou sa rozumie akýkoľvek iný subjekt odlišný od Poskytovateľa či Užívateľa.
 8. Klientom sa rozumie klient či potenciálny klient Užívateľa, subjekt údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorého osobné údaje Poskytovateľ na základe dohody s Užívateľom spracováva.
 9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať zmluvu s Poskytovateľom a objednávať Službu v mene tretích osôb, ak mu na to tretia osoba nedala vopred písomný súhlas. Tento písomný súhlas môže byť kedykoľvek Poskytovateľom vyžiadaný a Užívateľ je povinný ho bezodkladne predložiť, inak je Poskytovateľ oprávnený Registráciu zrušiť.
 10. Registráciou Užívateľ vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie s týmito VOP a všetkými ostatnými podmienkami súvisiacimi s objednanou Službou, rovnako ako s obsahom, špecifikáciou a cenou ním objednanej Služby podľa ponuky Poskytovateľa. Užívateľ i Poskytovateľ sú povinní v priebehu trvania zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia VOP a ďalšie podmienky v prípade, že sú súčasťou Užívateľom objednanej Služby.
 11. Užívateľ uzatvorením zmluvy taktiež prehlasuje, že sa oboznámil s funkciami Služby az toho dôvodu nie je v rámci poskytnutej Služby oprávnený požadovať vrátenie už uhradenej platby za Službu s odôvodnením, že mu vykonanie Služby nevyhovuje. Na vyskúšanie Služby môže Užívateľ využiť bezplatnú časť Služby - na 30 dní zadarmo.
 12. Užívateľ v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito VOP a/alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným Užívateľom Služby alebo iným tretím osobám. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť. 18. Užívateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za obsah webu a e-mailových správ.

 13. V prípade, že Užívateľ porušuje tieto VOP, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť Službu. Pri zvlášť závažnom porušení alebo opakovanom porušovaní týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený Službu zrušiť.
 14. Pozastavením Služby sa rozumie znefunkčnenie Služby a/alebo zamedzenie prístupu k Službe. Užívateľ súčasne nemá prístup ani k žiadnym dátam (súborom, databázam), ktoré k Službe patria, a možno ich získať iba predĺžením platnosti Služby alebo uhradením poplatku za obnovu dát zo zálohy.
 15. Zrušením Služby sa rozumie jej pozastavenie, ukončenie a zmazanie dát tejto Služby.

II. Garancia dostupnosti Služby, poruchy a odstávky

 1. Poskytovateľ zaistí bezproblémovú prevádzku Služby s výnimkou doby nevyhnutnej pre údržbu technických a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú Služby prevádzkované.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky systémov za účelom ich údržby a aktualizácií.
 3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať neplánované odstávky, pokiaľ to situácia vyžaduje a je nutné ich neodkladne vykonať za účelom zaistenia ďalšieho chodu Služby a serverov.
 4. Poruchou sa rozumie chyba v technických alebo softwarových prostriedkoch Poskytovateľa, ktorá spôsobuje úplnú nefunkčnosť či nedostupnosť Služby, následkom čoho ju Užívateľ nemôže v plnej miere využívať. Za poruchu sa nepovažuje plánovaná odstávka.
 5. Poskytovateľ neručí za nefunkčnosť či nedostupnosť Služby, ktorá je zapríčinená treťou osobou.
 6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť či nedostupnosť Služby, ktorá bola spôsobená technickým či iným problémom na strane subdodávateľa, poruchou či odstávkou v sieti Internet medzi Užívateľom a servermi Poskytovateľa či vyššou mocou. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť Služby v prípade nefunkčnosti pripojenia Užívateľa k internetu.
 7. O poruchách, odstávkach a dôležitých zmenách je Poskytovateľ povinný informovať Užívateľa na svojich www stránkach www.chytry-web-poradcu.sk v rámci možností s dostatočným predstihom.
 8. Užívateľ nemá nárok na náhradu škody či ďalších nákladov, vzniknutých v súvislosti s nedostupnosťou Služby.
 9. V prípade nefunkčnosti či poruchy Služby je Užívateľ povinný závadu reklamovať písomne ​​alebo e-mailom na podpora@chytry-web-poradcu.sk, a to najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti Služby.
 10. Na prípadnú kompenzáciu z dôvodu poruchy Služby nemá Užívateľ nárok v prípade, že z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za poskytovanú Službu Poskytovateľom, Služba je vypovedaná, alebo je Služba nefunkčná kvôli predchádzajúcemu konaniu Užívateľa, alebo Užívateľ písomne ​​preukázateľným spôsobom (písomne ​​alebo e-mailom na podpora@chytry-web-poradcu.sk) nevykoná reklamáciu nefunkčnosti Služby najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti Služby.
 11. Poskytovateľ neručí vzhľadom na povahu e-mailovej komunikácie za korektné doručovanie e-mailových správ zo svojich serverov či na svoje servery az/do svojej siete a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedoručenou či stratenou e-mailovou správou.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát v dôsledku hardvérovej poruchy servera.

III. Užívateľská podpora a komunikácia s Užívateľom

 1. Pri kontaktovaní Užívateľskej podpory môže Poskytovateľ požadovať, aby sa Užívateľ preukázal prihlasovacími údajmi do Užívateľského účtu či inými identifikačnými údajmi pre tento účel stanovené (Autorizácia). Pokiaľ tak Užívateľ neurobí, môže Poskytovateľ poskytnutie podpory či vykonanie zásahu technika Poskytovateľa odmietnuť.
 2. V rámci Užívateľskej podpory poskytuje Poskytovateľ Užívateľovi základné informácie, návody a rady. Pokiaľ Užívateľ žiada od Poskytovateľa riešenie problému, ktorý vyžaduje zásah technika Poskytovateľa a ktorý bol spôsobený chybou na strane Užívateľa či následkom nesprávneho používania Služby, môže Poskytovateľ po Užívateľovi požadovať úhradu zásahu technika podľa aktuálneho cenníka.
 3. Pri Užívateľskej podpore cez telefón je možné získavať iba všeobecné informácie a rady či riešiť zjavné poruchy či nedostatky Služby. Cez telefón však nemožno žiadať vykonanie úkonov, ktoré vyžadujú autorizáciu Užívateľa. V takom prípade je nutné požiadavku zaslať e-mailom na podpora@chytry-web-poradcu.sk.

IV. Vyúčtovanie a platby

 1. Aktuálny cenník je k dispozícii u Poskytovateľa na vyžiadanie alebo na www stránkach Poskytovateľa www.chytry-web-poradcu.sk . Zmeny v cenníku Poskytovateľ včas oznamuje e-mailom na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Užívateľskom účte a na rovnakých www stránkach postupom podľa čl. X. ods. 2 VOP.
 2. Účtovným dokladom a podkladom pre platby je zmluva o poskytovaní Služby. Zmluva je k dispozícii v administrácii webu.
 1. Cena za poskytovanie Služby sa hradí mesačne, pričom:
 1. Ak Poskytovateľ Registráciu Užívateľa potvrdí, urobí tieto ďalšie úkony:
 1. Ak Užívateľ neuhradí poplatok:
 1. Ak je Užívateľ v omeškaní s platením poplatku za viac ako jeden mesiac, je Poskytovateľ oprávnený Službu zrušiť. V takom prípade budú dáta Užívateľa nenávratne zmazané. V prípade, že Užívateľ bude chcieť tieto dáta získať späť (pokiaľ ich bude mať Poskytovateľ k dispozícii v zálohe), prípadne Službu obnoviť, Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu za túto Službu podľa svojho cenníka.
 2. Službu, ktorú Poskytovateľ alebo Užívateľ vypovedal, môže Poskytovateľ úplne zrušiť hneď po skončení predplateného obdobia alebo hneď po termíne dohodnutej výpovede.
 3. Neuhradenie poplatku nemá vplyv na predplatné obdobie. Užívateľ je povinný uhradiť prevádzku Služby aj za dobu, kedy bola Poskytovateľom pozastavená.
 4. Poplatky sa považujú za uhradené pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok: a) platba je zaslaná na správny účet Poskytovateľa, b) je poukázaná presná čiastka podľa zmluvy o poskytovaní Služby/výzvy na platbu, c) platba je pripísaná na účet Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ neakceptuje písomné, faxové, e-mailové ani žiadne iné podobné potvrdenia o zaplatení, pokiaľ suma na účet Poskytovateľa ešte nedorazila.
 6. Pri medzinárodnej platbe je Užívateľ povinný uhradiť všetky poplatky spojené so zahraničným platobným stykom (nastavenie poplatkov „OUR“). V opačnom prípade Poskytovateľ platbu neakceptuje a Užívateľ je povinný dorovnať rozdiel tak, aby prišla Poskytovateľovi čiastka v plnej požadovanej výške.

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu k Predmetu licencie. Licencia je udelená iba v rozsahu slúžiacemu na riadne a obvyklé použitie Služby, a to s týmito obmedzeniami:
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie práv k ochranným známkam, práv k obchodnej firme a iných práv chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorého sa dopustí Užívateľ používaním Služby.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá bola alebo by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služby.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť parametre Služby a ich variantov. Je však povinný tieto zmeny vopred oznámiť Užívateľovi formou zmeny VOP.
 4. Poskytovateľ nie je oprávnený zasahovať do dát vytvorených či umiestnených Užívateľom, ak nie je medzi nimi dohodnuté inak. Tento zákaz neplatí v prípade podozrenia týkajúceho sa porušenia týchto VOP a zneužitia poskytovanej Služby. O tom je Poskytovateľ povinný Užívateľa ihneď informovať.
 5. Poskytovateľ dodáva Užívateľovi obsah webu a Užívateľ je povinný vo vlastnom záujme vždy skontrolovať, či dodávaný obsah môže s ohľadom na jeho podnikateľskú činnosť byť zverejnený na jeho webe. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody zverejnením dodávaného obsahu, a to najmä preto, že nie je v jeho možnostiach sledovať rozsah činnosti Užívateľov a súlad s platnou legislatívou a regulátormi trhu finančných služieb. Užívateľ má možnosť vykonávať zmeny v obsahu buď v administrácii webu alebo sa s prípadnými požiadavkami na úpravu obsahu môže obrátiť na Poskytovateľa.

VI. Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený používať obchodnú firmu Poskytovateľa, jeho ochranné známky, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a obchodné prvky Poskytovateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 2. Užívateľ je povinný zabezpečiť technické prostredie so zodpovedajúcimi technickými parametrami, ktoré budú umožňovať bezproblémový chod Služby na strane Užívateľa.
 3. Užívateľ je povinný používať Služby podľa manuálov, návodov a inštrukcií dodaných Poskytovateľom.
 4. Užívateľ sa zaväzuje vykonať na svojej strane všetky opatrenia potrebné na zamedzenie zneužitia Služby. Užívateľ je zodpovedný za následky takého zneužitia, ak k nemu dôjde.
 5. Užívateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na ochranu všetkých prístupových údajov (prihlasovacieho mena a hesla) všetkých osôb určených pre správu a užívanie Služby a pre prístup do Užívateľského účtu. Za akékoľvek škody, ktoré vzniknú zneužitím Služby treťou osobou, ktorá na prístup použije správne prihlasovacie meno a heslo, je zodpovedný Užívateľ.
 6. Užívateľ súhlasí s tým, že mu bude Poskytovateľ zasielať e-mailom informácie o novinkách v ponuke Služby Poskytovateľa (obchodné oznámenie). Používaním Služby Užívateľ súhlasí s využívaním súborov cookie.
 7. Užívateľovi je zakázané pokúšať sa o narušenie chodu Služby a technických či softvérových prostriedkov, zámerne ich preťažovať, pokúšať sa využívať Služby či systémy v rozpore s jeho účelom.
 8. Užívateľ ručí Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených v Registrácii, vo všetkých objednávkových formulároch a ďalších dokumentoch. Zároveň je Užívateľ povinný všetky zmeny ihneď aktualizovať či nahlásiť ich zmenu Poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku uvedenia neplatných či neaktuálnych údajov.
 9. V prípade, že Užívateľ porušuje tieto VOP alebo iné dojednania s Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť a poskytovanú Službu zrušiť. V takom prípade budú dáta Užívateľa zmazané a uložené na náhradnom nosiči. V prípade, že Užívateľ bude chcieť tieto dáta získať späť, Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu za túto Službu podľa svojho cenníka.
 10. Užívateľ berie na vedomie, že pri ukončení služby dôjde k zmazaniu dát. Všetky dáta, ktoré chce užívateľ ďalej používať si teda musia stiahnuť najneskôr do dňa ukončenia služby.

VII. Vylúčenie z poskytovania Služby

 1. Poskytovateľ môže odmietnuť poskytovanie Služby Užívateľovi, ktorého aktivita aspoň čiastočne spadá do niektorej z nasledujúcich kategórií alebo obsah, ktorý poskytuje, ukladá, zdieľa alebo sťahuje, aspoň čiastočne spadá do niektorej z nasledujúcich kategórií: (a) je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či platnými medzinárodnými dohovormi, (b) je v rozpore s dobrými mravmi, (c) porušovanie autorských, patentových, priemyselných alebo iných podobných práv, (d) rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), (e) priame či nepriame poškodzovanie akýchkoľvek práv Poskytovateľa a/ alebo tretích osôb, (f) preťažovanie infraštruktúry alebo technických či softvérových prostriedkov Poskytovateľa alebo iných strán, (g) ohrozovanie súkromia alebo bezpečnosti iných systémov či osôb.
 2. Vyššie uvedené ustanovenie sa týka všetkého, čo sa aj čiastočne môže zaradiť do vyššie uvedených kategórií, pričom rozhodnutie o porušení tohto odseku zo strany Užívateľa je výhradne na uvážení Poskytovateľa.
 3. Užívateľ nie je oprávnený ukladať či zdieľať dáta (súbory), ktorých nie je autorom a nemá na nakladanie s nimi písomný súhlas ich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovateľ je oprávnený si v prípade podozrenia z porušovania tohto zákazu vyžiadať od Užívateľa písomné potvrdenie, že je oprávnený takto robiť. Užívateľ je povinný toto potvrdenie Poskytovateľovi dodať bez zbytočných odkladov. Ak Užívateľ toto potvrdenie nedodá, je Poskytovateľ oprávnený Službu obmedziť, pozastaviť či sporné dáta (súbory) zmazať. Rozhodnutie o súlade využitia Služby a týchto zmluvných podmienok je výhradne na uvážení Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ je oprávnený skúmať dáta (súbory) Užívateľa, pokiaľ pojme podozrenie, že sú tieto dáta (súbory) v rozpore s týmito podmienkami.
 5. Užívateľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú Poskytovateľovi, jeho ďalším Užívateľom alebo tretím osobám.
 6. Poskytovateľ umožní umiestnenie obsahu s erotickou a pornografickou tematikou na svojich zariadeniach iba po predchádzajúcej písomnej dohode medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Bez tejto dohody je umiestnenie, šírenie a sťahovanie takého obsahu zakázané.
 7. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prevádzku Služby v prípade, že Užívateľ na ich prevádzku využíva nevhodné softvérové ​​prostriedky alebo nie sú vhodne nastavené (napr. chyba v skripte, nevhodný algoritmus v programe, chybne nastavené databázové indexy a pod.). Rozhodnutie o nevhodnosti je výhradne na uvážení Poskytovateľa.

VIII. Povinnosť mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ aj Užívateľ sa zaväzujú k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v súvislosti so zriadením a prevádzkou Služby. Poskytovateľ nie je oprávnený zasahovať do obsahu dát vytvorených Užívateľom, nazerať do elektronickej pošty Užívateľa, ak nie je v týchto VOP stanovené inak.
 2. Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípad, kedy má Poskytovateľ informačnú povinnosť stanovenú zákonom resp. kedy si informácie vyžiadajú štátne orgány oprávnené na to zákonom, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné.
 3. Poskytovateľ je oprávnený oznamovať potrebné údaje tretím osobám pre potreby poskytovania licencií na prevádzku Služby; v takom prípade Užívateľ súhlasí s tým, že ním poskytnuté osobné údaje môžu byť spracovávané touto treťou stranou.

IX. Ochrana osobných údajov Užívateľa

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Účelom spracovania osobných údajov Užívateľa je realizácia práv a povinnosti pri poskytovaní Služby vr. marketingových účelov.
 3. Osobné údaje Užívateľa sú spracované v rozsahu:
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zabrániť ich zmene, strate či zničeniu, neoprávnenému prenosu či ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri Registrácii, vo svojom Užívateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný ich bez zbytočného odkladu vo svojom Užívateľskom účte aktualizovať.
 3. Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa odovzdávané tretím osobám.
 4. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov Užívateľa Poskytovateľom.
 5. Osobné údaje Užívateľa budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 6. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 7. V prípade, že by sa Užívateľ domnieval, že Poskytovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 1. Užívateľ môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne ​​alebo e-mailom na podpora@chytry-web-poradcu.sk. Odvolanie súhlasu môže byť dôvodom pre ukončenie poskytovania Služby zo strany Poskytovateľa.
 2. Ak požiada Užívateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 3. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím a/alebo zverejnením registračných a štatistických údajov Poskytovateľom pre rozvoj a prevádzku poskytovania Služby. Štatistické údaje a ich zostavy nebudú obsahovať osobné údaje takého charakteru, ktoré by mohli na základe jedného alebo viacerých týchto údajov priamo či nepriamo identifikovať Užívateľa alebo ktoré by umožnili akejkoľvek tretej osobe Užívateľa kontaktovať.

X. Ochrana osobných údajov Klienta Užívateľa

 1. Služba umožňuje automatizované spracovanie osobných údajov Klientov. Užívateľ ako správca osobných údajov svojich Klientov poveruje Poskytovateľa spracovaním osobných údajov týchto Klientov. V rámci Služby spracováva osobné údaje Klientov Prevádzkovateľ aj Užívateľ, a to v ďalej uvedenom rozsahu.
 2. Účelom spracovania osobných údajov Klientov Prevádzkovateľom je automatizované vedenie evidencie Klientov v Užívateľskom účte. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Klientov najmä tak, že ich zhromažďuje, ukladá a sprístupňuje Užívateľovi.
 3. Účelom spracovania osobných údajov Klientov Užívateľom je najmä šírenie obchodných oznámení Klientov. Užívateľ je povinný zasielať obchodné oznámenia Klientom v súlade s právnymi predpismi. Zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti nesie výlučne Užívateľ. Užívateľ v rámci Služby spracováva osobné údaje Klientov najmä tak, že ich upravuje, pozmeňuje, vyhľadáva, používa, triedi alebo kombinuje, blokuje a likviduje.
 4. Osobné údaje Klienta sú spracované v rozsahu:
 1. Užívateľ ako správca osobných údajov Klientov prehlasuje, že Prevádzkovateľ je odborne, technicky, organizačne i personálne spôsobilý na zaistenie bezpečnosti spracovávaných osobných údajov a zverením týchto údajov nie sú ohrozené práva a právom chránené záujmy Klientov.
 2. Osobné údaje Klienta budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Klientov od okamihu uzavretia zmluvy po dobu platnosti zmluvy.
 4. Užívateľ ako správca osobných údajov je povinný dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a všetkých súvisiacich povinností stanovených zákonom, ktoré vyplývajú zo zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov az Nariadenia GDPR.

XI. Doba trvania dohody a jej zánik

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno ukončiť dohodou strán, odstúpením od zmluvy, výpoveďou s výpovednou dobou 1 mesiaca, pričom výpovedná doba plynie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 2. Užívateľ – spotrebiteľ má v súlade s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Vzhľadom na to, že Užívateľ – spotrebiteľ výslovne požiadal Poskytovateľa o začatie s poskytovaním Služby pred koncom lehoty na odstúpenie, berie na vedomie, že je povinný uhradiť Poskytovateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť môže Užívateľ vyplnením príslušného formulára na internetových stránkach Poskytovateľa.
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy na podpora@chytry-web-poradcu.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Užívateľa zašle Poskytovateľ na e-mail. adresu Užívateľa uvedenú v Užívateľskom účte. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie Služby na základe živnostenského oprávnenia. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 4. Pri ukončení prevádzkovania Služby nezaniká Užívateľovi povinnosť uhradiť nezaplatené poplatky s výnimkou poplatkov na predplatné obdobie, ktoré nenastalo.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia platným a účinným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. S ohľadom na to, že zmluvný vzťah je zakladaný na dlhšiu dobu, a po tomto môže dôjsť k zmenám na trhu či legislatíve, vyhradzuje si Poskytovateľ v zmysle § 1752 Občianskeho zákonníka oprávnenie tieto VOP v primeranom rozsahu meniť. Nové znenie VOP zverejní Poskytovateľ na svojich www stránkach a Užívateľ bude na takú prípadnú zmenu upozornený e-mailom, a to v primeranej lehote predtým, ako nové VOP vstúpi do účinnosti. Užívateľ má právo zmeny VOP písomne ​​odmietnuť, a to najneskôr do dňa, kedy nastane ich účinnosť. V prípade, že Užívateľ zmeny VOP v tejto dobe neodmietne, platí, že sa zmluvný vzťah riadi novým znením VOP. V prípade, že Užívateľ zmeny/nové úplné znenie VOP odmietne, sú Poskytovateľ aj Užívateľ oprávnení príslušný zmluvný vzťah predčasne ukončiť, a to vzájomnou dohodou či výpoveďou.Výpovedná lehota v takom prípade je 1 mesiac od písomného oznámenia o zmene VOP druhej zmluvnej strane.
 3. V prípade, že sú tieto VOP k dispozícii pre Užívateľa vo viacerých jazykových verziách, má prednosť česká verzia. Poskytovateľ v takom prípade nezodpovedá za správnosť takého prekladu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia medzi nimi sa považuje za doručenú aj v prípade, že bude zaslaná na e-mailovú adresu druhého účastníka uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. E-mailová korešpondencia má podľa dohody zmluvných strán hodnotu písomnej formy.
 5. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmiernou cestou, popr. pomocou mediátora. Pre prípad riešenia svojich vzťahov súdnou cestou, strany týmto v zmysle § 89a občianskeho súdneho poriadku dojednávajú miestnu príslušnosť Okresného súdu pre Plzeň-mesto, resp. Krajského súdu v Plzni.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 12. 2021.

50% ho
tovo

10 dní aplikácie zadarmo

Na aký e-mail Vám môžeme poslať prístup do aplikácie?

(ak e-mail s prístupmi nedorazí do 5 minút, skontrolujte aj hromadné a spam)